Thêm danh mục con vào Element Title trong UX Builder của Theme Flatsome

UX Builder của Flatsome có lẽ là trình kéo thả tạo trang web dễ dàng nhất hiện nay. Với Element Title, chúng ta có thể thêm danh mục con (gọi là sub-menu) để điều hướng khách hàng bằng plugin hoặc sử dụng code chia sẻ cho bạn sau đây. Kết quả sau hoàn thành sẻ được như hình dưới đây hoặc bạn có thể xem trực tiếp demo mẫu thme shop hoa tại đây.

Thêm danh mục con vào Element Title trong UX Builder của Theme Flatsome

Thêm danh mục con vào Element Title trong UX Builder của Theme Flatsome
Thêm danh mục con vào Element Title trong UX Builder của Theme Flatsome

Các bạn mở file \wp-content\themes\flatsome-child\functions.php và lần lượt dán đoạn các đoạn code dưới đây là lưu lại.

Tạo element mới 

 

Hiển thị Title with Category vào UX builder

Tương tự, dán đoạn code dưới đây vào file function.php của theme/child theme đang kích hoạt. Đoạn code này sẽ giúp hiển thị element với tên gọi Title with Category trong UX builder của Flatsome

function title_with_cat_shortcode( $atts, $content = null ){
extract( shortcode_atts( array(
‘_id’ => ‘title-‘.rand(),
‘class’ => ”,
‘visibility’ => ”,
‘text’ => ‘Lorem ipsum dolor sit amet…’,
‘tag_name’ => ‘h3’,
‘sub_text’ => ”,
‘style’ => ‘normal’,
‘size’ => ‘100’,
‘link’ => ”,
‘link_text’ => ”,
‘target’ => ”,
‘margin_top’ => ”,
‘margin_bottom’ => ”,
‘letter_case’ => ”,
‘color’ => ”,
‘width’ => ”,
‘icon’ => ”,
), $atts ) );
$classes = array(‘container’, ‘section-title-container’);
if ( $class ) $classes[] = $class;
if ( $visibility ) $classes[] = $visibility;
$classes = implode(‘ ‘, $classes);
$link_output = ”;
if($link) $link_output = ‘<a href=”‘.$link.'” target=”‘.$target.'”>’.$link_text.get_flatsome_icon(‘icon-angle-right’).'</a>’;
$small_text = ”;
if($sub_text) $small_text = ‘<small class=”sub-title”>’.$atts[‘sub_text’].'</small>’;
if($icon) $icon = get_flatsome_icon($icon);
// fix old
if($style == ‘bold_center’) $style = ‘bold-center’;
$css_args = array(
array( ‘attribute’ => ‘margin-top’, ‘value’ => $margin_top),
array( ‘attribute’ => ‘margin-bottom’, ‘value’ => $margin_bottom),
);
if($width) {
$css_args[] = array( ‘attribute’ => ‘max-width’, ‘value’ => $width);
}
$css_args_title = array();
if($size !== ‘100’){
$css_args_title[] = array( ‘attribute’ => ‘font-size’, ‘value’ => $size, ‘unit’ => ‘%’);
}
if($color){
$css_args_title[] = array( ‘attribute’ => ‘color’, ‘value’ => $color);
}
if ( isset( $atts[ ‘ttit_cat_ids’ ] ) ) {
$ids = explode( ‘,’, $atts[ ‘ttit_cat_ids’ ] );
$ids = array_map( ‘trim’, $ids );
$parent = ”;
$orderby = ‘include’;
} else {
$ids = array();
}
$args = array(
‘taxonomy’ => ‘product_cat’,
‘include’ => $ids,
‘pad_counts’ => true,
‘child_of’ => 0,
);
$product_categories = get_terms( $args );
$hdevvn_html_show_cat = ”;
if ( $product_categories ) {
foreach ( $product_categories as $category ) {
$term_link = get_term_link( $category );
$thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $category->term_id, ‘thumbnail_id’, true );
if ( $thumbnail_id ) {
$image = wp_get_attachment_image_src( $thumbnail_id, $thumbnail_size);
$image = $image[0];
} else {
$image = wc_placeholder_img_src();
}
$hdevvn_html_show_cat .= ‘<li class=”hdevvn_cats”><a href=”‘.$term_link.'”>’.$category->name.'</a></li>’;
}
}
return ‘<div class=”‘.$classes.'” ‘.get_shortcode_inline_css($css_args).’><‘. $tag_name . ‘ class=”section-title section-title-‘.$style.'”><b></b><span class=”section-title-main” ‘.get_shortcode_inline_css($css_args_title).’>’.$icon.$text.$small_text.'</span>
<span class=”hdevvn-show-cats”>’.$hdevvn_html_show_cat.'</span><b></b>’.$link_output.'</’ . $tag_name .’></div>’;
}
add_shortcode(‘title_with_cat’, ‘title_with_cat_shortcode’);

Thêm một chút CSS:

Nếu không muốn hiển thị các menu trên trên điện thoại thì thêm đoạn CSS vào Custom CSS Mobile nhé

chúc bạn thành công !

5/5 - (9 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *